Выполним любую оценку! Изготовим техпаспорт БТИ!
Узаконим перепланировку! Услуги адвоката!
Перейти
на сайт
Іванов Іван Іванович
Приватний виконавець
Свідоцтво приватного виконавця № 001
ул. Верхний Вал, 44,
Тел.: 050-154-99-55
067-790-99-55
E-mail: admin@notarius.ua

Стаття 1. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

1. Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.

Стаття 2. Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

1. Правовою основою діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є Конституція України, цей Закон, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші закони, нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання.

Стаття 3. Завдання органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

1. Завданням органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом.

Стаття 4. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

1. Діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється з дотриманням принципів:

1) верховенства права;

2) законності;

3) незалежності;

4) справедливості, неупередженості та об’єктивності;

5) обов’язковості виконання рішень;

6) диспозитивності;

7) гласності та відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами;
 

8) розумності строків виконавчого провадження;

9) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.

2. Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.

3. До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

Обов’язок зберігати професійну таємницю поширюється на особу і після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного виконавця.

Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.

4. Державний виконавець, приватний виконавець зобов’язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.

Конфліктом інтересів у цілях застосування цього Закону вважається суперечність між особистими інтересами державного виконавця або приватного виконавця та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання державним виконавцем або приватним виконавцем його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення примусового виконання рішень.

Стаття 5. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень

1. Державний виконавець, приватний виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верховенства права та діють виключно відповідно до закону.

2. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб у діяльність державного виконавця, приватного виконавця з примусового виконання рішень.

3. Опір державному виконавцю чи приватному виконавцю, заподіяння тілесних ушкоджень, насильство або погроза застосування насильства стосовно них, їхніх близьких родичів, а також умисне знищення чи пошкодження їхнього майна у зв’язку з примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем тягнуть за собою відповідальність, установлену законом. Така сама відповідальність настає у разі вчинення цих правопорушень стосовно особи після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця та стосовно їхніх близьких родичів у зв’язку з примусовим виконанням нею рішень у минулому.

4. Забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів виконавчого провадження, крім випадків, передбачених законом.

Зазначена заборона не поширюється на випадки проведення перевірок органів державної виконавчої служби та діяльності приватних виконавців, а також проведення перевірок законності виконавчого провадження в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Законодавча база:

1. Про виконавче провадження

2. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

3. ІНСТРУКЦІЯ з організації примусового виконання рішень (Microsoft Word)

4.НАКАЗ Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

5.ПОРЯДОК виплати та розмірів винагород державним виконавцям та встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця

6. Види та розміри витрат виконавчого провадження

7. ПОЛОЖЕННЯ про Тимчасову кваліфікаційну комісію приватних виконавців
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1123-16

8. ПОРЯДОК допуску до професії приватного виконавця
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1445-16/conv

9. ПОРЯДОК формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1125-16

10. ПОРЯДОК здійснення контролю за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1440-16

11. ПОЛОЖЕННЯ про офіс приватного виконавця
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1487-16

12. ПОЛОЖЕННЯ про автоматизовану систему виконавчого провадження
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16

13. ПОРЯДОК державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п

14. ПОРЯДОК державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-п/conv

15. ПОРЯДОК реалізації арештованого майна
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29431.h..

16. ПОЛОЖЕННЯ про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249309..

17. ПОРЯДОК надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1579-16
 

Нотариус Нотариус Киев Нотариусы Киева Частный нотариус